Tomo Koizumi 秋冬 2023-2024

Tomo Koizumi 2023-2024秋冬米兰时装周。 Eleonora de Gray 的故事,主编 RUNWAY 杂志。 照片提供:Tomo Koizumi。

法拉利 2023-2024 秋冬

法拉利 2023-2024 秋冬米兰时装周。 Eleonora de Gray 的故事,主编 Runway 杂志。 照片提供:法拉利。

古驰 2023-2024 秋冬系列

Gucci 2023-2024秋冬米兰时装周。 Eleonora de Gray 的故事,主编 RUNWAY 杂志。 图片提供:古驰。

Moschino 2023-2024 秋冬系列

Moschino 2023-2024 秋冬系列“致 Karl Lagerfeld with LOVE”。 Eleonora de Gray 的故事,主编 RUNWAY 杂志。 图片提供:Moschino / Chanel 档案。

芬迪秋冬 2023-2024

芬迪 2023-2024 秋冬米兰时装周。 故事由 RUNWAY 杂志。 照片提供:芬迪。